Деленський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

 

Інформаційна відкритість

 

 

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Деленському закладі загальної середньої освіти І - ІІІ ст.

Арцизької районної ради Одеської області

 

    І. Загальні положення

 1. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти (далі – внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Деленського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області (далі заклад). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.
 2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Деленському закладі загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України «  Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ та Закону України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 року № 2145 – 19 і передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми;
 • забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників закладу і здобувачів освіти;
 • інші процедури і заходи забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників закладу.
  1. Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників закладу,

 

 

 є багатоплановим і включає:

 • наявність необхідних ресурсів ( кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);
 • організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти; контроль освітньої діяльності у закладі.
  1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

 ІІ. Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності.

 1. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у закладі базується на таких принципах:
 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції навчальної та науково-дослідної діяльності;
 •  практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в закладі;
 • активної участі усіх працівників закладу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.
 1.  Внутрішня система забезпечення закладом якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

ІІІ. Планування освітньої діяльності

1.Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

 • Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності. Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки. Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах закладу.
 • На підставі Міністерських програм заклад розробляє навчальний план. Навчальний план є нормативним документом , який визначає зміст навчання та

 

регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з педагогічною радою та управлінням освіти.

IV. Оцінювання здобувачів загальної освіти

 1. Заклад регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.
 2. Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів закладу:
 • Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;
 • Положення   про   державну   підсумкову   атестацію    з    предметів загальноосвітньої підготовки.
  1. Система оцінювання знань учнів включає поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.
  2. Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів.
  3. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  4. Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських предметних олімпіад ІІ, ІІІ етапів, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність працевлаштування випускників, рейтинг закладу у районі.
   1. Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.
 1. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.
 2. Заклад забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років;

 

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом – графіком, який є складовою річного плану роботи закладу.
 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари – практикуми, тренінги, конференції, вебінари, « круглі столи» тощо.
 3. Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в закладі передбачено:
 • розширення зв’язків методичних об’єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів району, області, України;
 • посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової   3
 • річної програми школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;
 • підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

VІ. Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників

 1. 1.Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.
 2. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі.
 1. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.

VІІ. Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

 1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої освіти в закладі відповідає основним санітарно-технічним вимогам.
 2. В закладі є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека з читальною залою, актова зала, харчоблок,  спортивна зала. Будинки та споруди відповідають паспортним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

 

 1. Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну.
 2. Матеріально – технічна база закладу повністю пристосована для освітнього процесу.
 3. У закладі створено умови для доступу до Інтернету.
 4. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб – ресурсам закладу.
 5. Адміністрація розробляє та затверджує інформаційний пакет із соціальної адаптації учнів; комплекс заходів з адаптації учнів 1, 5, 10 класів, організовує моніторинг її результативності на підставі визначених нею критеріїв.
 6. Практичний психолог, класні керівники, вихователі допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.
 7. Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності закладу.

VІІІ. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

 1. Інформаційна система управління освітнім процесом закладу – це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметром, введення, підтримки та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.
 2. Структура інформаційних систем закладу включає такі підсистеми:
  • електрона система звітності;
  • електронна база даних учнів закладу;
  • електронна база даних педагогічних працівників;

 

 • електронні книги наказів;
 • бібліотечна інформаційна система, яка служить для обліку бібліотечних фондів, пошуку користувачами літературних джерел, оформлення й задоволення запитів.
 1. Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні програми; перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, перелік підручників, розклад уроків та спортивних секцій, гуртків.

ІХ. Забезпечення публічності інформації про діяльність закладу

 1. Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується відповідно до вимог Закону України « Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145- VІІІ та Закону України «Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145-19 9.2 На офіційному сайті закладу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:

 

 • Нормативна база
 • Статут  Школи;
 • колективний договір;
 • правила внутрішнього розпорядку;
 • навчальні плани;
 • інформація про  кадровий  склад педагогічних працівників;
 • кошторис на поточний рік та зміни до нього;
 • звіт про використання та надходження коштів;
 • штатний розпис на поточний рік;
 • мікрорайон школи;
 •  щорічний звіт директора Школи;
 •  Батьківське та учнівське самоврядування.

 

Х. Забезпечення академічної доброчесності

 • Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Особи, які навчаються у закладі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.
 • Адміністрація закладу визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
 • Основними завданнями запобігання плагіату в закладі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах закладу.
 • Профілактика плагіату в закладі здійснюється шляхом контролю з боку адміністрації за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень.
 • Усі підготовлені до друку навчальні видання розглядаються на засіданнях методичної ради закладу.

ХІ. Самооцінка ефективності діяльності забезпечення якості загальної середньої освіти

 

1.Для забезпечення якості загальної середньої освіти Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в закладі діяльність структурних підрозділів спрямовано на:

 • Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі та в розрізі навчальних програм;
 • Запровадження процедури щорічного самооцінювання ефективності діяльності  методичних об’єднань вчителів-предметників (реалізація визначених планів і встановлених завдань, виконання навчальної функцій та впливу зовнішніх чинників (зміни у сфері освіти,  пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі тощо).

 

 • Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.
 • Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в закладі, пошук ефективних форм і методів моніторингу.
 • Забезпечення подальшої практики публічної звітності закладу про діяльність.

 

 • Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи:

 

 • досягнення учнів та показники їхньої успішності;
 • результати працевлаштування випускників закладу;
 • якісний склад та ефективність роботи вчителів;
 • наявні навчальні та матеріальні ресурси.

 

 

 

 

Деленська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Арцизької районної ради Одеської області

 

 

НАКАЗ

 

22.06 .2018 р.                                                                                                 №_76_

 

Про затвердження освітні програми

навчального закладу

на 2018-2019 навчальний рік

 

     На виконання Законів України «про освіту» ст.33 п.3, «Про загальну середню освіту» ст.15 п.3 та рішення педагогічної ради протокол №7 від 22.06.2018 року «Про затвердження освітні програми навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік»,

 

НАКАЗУЮ:

 

     1. Затвердити освітню програму навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік (додається).

 

     2. Діловоду Кураловій П.М. забезпечити розміщення даного наказу та додатків до освітньої програми на офіційному веб-сайті закладу.

 

     3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

              

 

Директор школи                                                В. І. Тельпіс

 

 

З наказом ознайомлена:

Куралова П.М.

 

 

Виписка з протоколу №11

засідання педагогічної ради

 Деленського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

від 05.03.2019 року

 

Слухали:

Тельпіс В.І., директора закладу, яка повідомила про вибір та замовлення підручників для учнів 2 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 2019-2020 навчальний рік.

 

Вирішили:

Замовити підручники для 2 класу з українською мовою навчання.

Назва підручника

Автор

Мова підручника

 
 

1

«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 

Пономарьова К.І.(Частина 1), Савченко О. Я. (Частина 2)

українська

 

2

«Болгарська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Терзі В.М.

українська

 

3

«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) 

 Губарєва С. С., Павліченко О. М., Залюбовська Л. В.

українська

 

4

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Козак М. В., Корчевська О. П.

українська

 

5

«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 

Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. Н.

українська

 

6

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.

українська

 

 

Вчителі які здійснили вибір підручників:

Назарук С.П.

Тельпіс І.І.

Райкогло Н.М.

Мераджі О.І.

Тулумжі Г.С.

Караганчева Т.І.

Тельпіс З.І.

  

За - 24

Проти -  немає

Утримались - немає

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова                                                   В.І. Тельпіс

Секретар                                                  Л.М. Глуган

 

 

Виписка з протоколу №12

засідання педагогічної ради

 Деленського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

від 20.03.2019 року

 

Слухали:

Тельпіс В.І., директора закладу, яка повідомила про вибір та замовлення підручників для учнів 6,11 класів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 2019-2020 навчальний рік.

 

Вирішили:

Замовити підручники для 6,11 класів з українською мовою навчання.

Назва підручника

Автор

Мова підручника

 
 

1

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти 

 Щупак І. Я., Піскарьова І. О., Бурлака О. В.

українська

 

2

«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти 

 Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

українська

 

3

«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л. О.

українська

 

4

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 Авраменко О. М.

українська

 

5

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

Міляновська Н. Р.

українська

 

6

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 Власов В. С., Кульчицький С. В.

українська

 

7

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 Полянський П. Б.

українська

 

8

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 Нерсисян М. А., Піроженко А. О.

українська

 

9

«Болгарська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

 Гайдаржи І.С., Проданова О.І., Мілков А. М.

українська

 

10

«Російська мова та література (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 11 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти  

 Курач Л. І., Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л.

українська

 

11

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 Мерзляк А. Г.,           Номіровський Д.А., Полонський В. Б., Якір М. С.

українська

 

12

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

Задорожний К. М.

українська

 

13

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Довгань Г. Д., Стадник О. Г.

українська

 

14

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.,

за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.

   

15

«Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

Пришляк М. П.

   

16

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

Ярошенко О. Г.

   

17

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

 Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М., Щирба Ю. П.

   

 

Вчителі які здійснили вибір підручників:

Карагяур Г.І.

Глуган Л.М.

Караганчева Т.І.

Тельпіс З.І.

Барон З.К.

Мераджі М.Г.

Слободенюк М.А.

Мераджі М.С.

Дєнов Г.Ф.

Третяков М.В.

Греку І.А.

Тельпіс П.М.

  

За - 24

Проти -  немає

Утримались - немає

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова                                                   В.І. Тельпіс

Секретар                                                  Л.М. Глуган